අන්තර්ගතය

සමබිමක අන්තර්ගතය

සුර දූතයින්

සුර දූතයින්

cards

සුර දූතයෝ අල්ලාහ්ට කීකරු වෙති. ඔහුට විරුද්ධව කටයුතු කළ එක් දේව දූතයකු හෝ නොමැත.