අන්තර්ගතය

content

content of poster

සුර දූතයෝ අල්ලාහ්ට කීකරු වෙති. ඔහුට විරුද්ධව කටයුතු කළ එක් දේව දූතයකු හෝ නොමැත.

අදහස්