සුර දූතයන් යනු කවුරුන්ද

සුර දූතයන් යනු කවුරුන්ද

අල්ලාහ් ආලෝකයෙන් සුර දූතයන් මවා ඇත., ඔවුහු ඔහුගේ පණිවිඩය රැගෙන විශ්වය තුළ ඔහුගේ ආඥා ක්‍රියාත්මක කරති.

Choose Your Language