අන්තර්ගතය

content

content of poster

අල්ලාහ් ආලෝකයෙන් සුර දූතයන් මවා ඇත., ඔවුහු ඔහුගේ පණිවිඩය රැගෙන විශ්වය තුළ ඔහුගේ ආඥා ක්‍රියාත්මක කරති.

අදහස්