අන්තර්ගතය

සමබිමක අන්තර්ගතය

හජ් කර්තව්‍ය ඉටුකරන ඔබට හසුනක්

හජ් කර්තව්‍ය ඉටුකරන ඔබට හසුනක්

books

හජ්,උම්රා කර්තව්‍යන්හි උත්තම නබි (සල්) තුමාණන් වැඩම නොකල හා වැඩම කල යුතු යැයි ප්‍රචාරය නොකළ ස්ථාන බැහැ දැකීමෙන් වැළකී සිටීම යන මාතෘකාව යටතේ රචනා කළ පොත් පිංචයකි.මෙම මාතෘකාව හජ් හා උම්රා ඉටු කරන උදවීන් සඳහා ඉතා වැදගත් වනු ඇත.