අන්තර්ගතය

content

list of authors

About Author

ෂෙයික් මුහම්මද් සාලිහ් අල් උතෙයිමීන්

ෂෙයික් මුහම්මද් සාලිහ් අල් උතෙයිමීන්

ෂෙයික් මුහම්මද් සාලිහ් අල් උතෙයිමීන්

අප ව මුදා ගැනීමේ මොහොත මෙයයි.....

අප ව මුදා ගැනීමේ මොහොත මෙයයි.....

ලිපිය

මෙම මාසය නව ඉස්ලාමීය වසරක ආරම්භය පමණක් නොව  මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ හිජ්රා හෙවත් සංක්‍රමණය කිරීමෙන් දියත් කළ මුස්ලිම්වරුන්ගේ පාලනය යටතේ නිර්මාණය වූ නිදහස් ඉස්ලාමීය දේශය ද, එහි ස්ථාපිත වූ ඉස්ලාමීය රාජ්‍යය ද ආරම්භය සංකේතවත් කරයි.