உள்ளடக்கம்

நிலையின் உள்ளடக்கம்

இறுதிப் பயணத்தின் முடிவும், அதில் ஈடேற்றம் அடைவோரும்

இறுதிப் பயணத்தின் முடிவும், அதில் ஈடேற்றம் அடைவோரும்

articles

இந்த உலக வாழ்க்கை ஒரு பரீட்சைப் பீடம், அந்த பரீட்சையில் சித்தி அடைந்தவர்களுக்கு வழங்கப் படும் பரிசு சுவனம். சித்தியடையாதோர் செல்லுமிடம் நரகம். அதில் உயர் சித்தி பெற்றவர்கள் “தக்வா” உடையோர் எனும் சான்றிதழை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். இவர்களே இறுதியில் ஈடேற்றம் அடைந்து நரக வாழ்க்கையே அனுபவிக்காது சுவர்க்கம் செல்வோர்.