உள்ளடக்கம்

நிலையின் உள்ளடக்கம்

தவ்ஹீதின் வகைகள்

தவ்ஹீதின் வகைகள்

books

தவ்ஹீத் எனும் வார்த்தையின் அர்த்தம் அல்லாஹ்வை ஒருமைப்படுத்துவதாகும்.1. அல்லாஹ்வை இரட்சகன்2.வணக்கங்கள் அனைத்துக்கும் தகுதியானவன் அல்லாஹ் மட்டுமே யாகும்3. அல்லாஹ்வுக்கென்று அழகிய பெயர்கள், பண்புகள் உள்ளன