අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

1.මුහර්රම් මාසයේ ආරම්භය

2. මුහර්රම් උපවාස


නිර්දේශ කිරීම ඉස්ලාම්

අදහස්