අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අzස් zසුමර් (වැකි අංක 11 සිට 18 දක්වා)


නිර්දේශ කිරීම ඉස්ලාම්

අදහස්