අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අzස් zසුමර් (වැකි අංක 11 සිට 18 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අzස් zසුමර් (වැකි අංක 11 සිට 18 දක්වා)

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න