මට මුස්ලිම්වරයෙකු වීමට හේතුවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද

ආකර්ශනීය කටහඩකින් පණ ගැන්වූ මෙම කාටූනය මුස්ලිම් නොවන අය ඉස්ලාම් ධර්මය වැළඳ ගැනීම සඳහා වූ හේතු දහයක් පැහැදිලි කරන අතර ඒවා හරිහැටි අවබෝධ කරගැනීමටත් උනන්දු කරවයි.තවද මානව ස්වභාවය සමග ගැලපෙන දහම වැනි එහි විශේෂිත කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

Choose Your Language