අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

ආකර්ශනීය කටහඩකින් පණ ගැන්වූ මෙම කාටූනය මුස්ලිම් නොවන අය ඉස්ලාම් ධර්මය වැළඳ ගැනීම සඳහා වූ හේතු දහයක් පැහැදිලි කරන අතර ඒවා හරිහැටි අවබෝධ කරගැනීමටත් උනන්දු කරවයි.තවද මානව ස්වභාවය සමග ගැලපෙන දහම වැනි එහි විශේෂිත කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.


නිර්දේශ කිරීම ඉස්ලාම්

අදහස්