අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

සකාතුල් ෆිත්ර් හෙවත් පිවිතුරු දානය යනු කුමක්ද හා එය දිය යුත්තේ කෙසේද යන්න ඉතා කෙටියෙන් මෙහි සඳහන් වේ.


නිර්දේශ කිරීම ඉස්ලාම්

අදහස්