අන්තර්ගතය

content

content of poster

විශ්වාස කළ යුතු කරුණු සය නම් දෙවියන් පිළිබඳවත්, ඔහුගේ දේව දූතයින්, ධර්ම දූතයින්, ධර්ම ග්‍රන්ථ, මරණින් මතු ජීවිතය හා දෛවය පිළිබඳ විශ්වාසය වේ.

අදහස්