අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල්බකරා (වැකි අංක 21 සිට 23 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල්බකරා (වැකි අංක 21 සිට 23 දක්වා)

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න