අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල් ඉහ්ලාස් 


නිර්දේශ කිරීම ඉස්ලාම්

අදහස්