අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල් ඉහ්ලාස්

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල් ඉහ්ලාස් 

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න