අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා ඉබ්රාහීම් (වැකි අංක 21සිට 23 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා ඉබ්රාහීම් (වැකි අංක 21සිට 23 දක්වා)

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න