අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා ඉබ්රාහීම් (වැකි අංක 21සිට 23 දක්වා)


නිර්දේශ කිරීම ඉස්ලාම්

අදහස්