අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

හජ් වන්දනාව තුළින් ඉස්ලාමිය සහෝදරත්වය තහවුරුවේ


නිර්දේශ කිරීම ඉස්ලාම්

අදහස්