අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරතූල් ෆාතිහා

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරතූල් ෆාතිහා

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න