අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා ගාෆිර්. (වැනි අංක 21 හා 22)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා ගාෆිර්. (වැනි අංක 21 හා 22)

Choose Your Language