අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල් අඃරාෆ් (වැකි අංක 26 සිට 27 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල් අඃරාෆ් (වැකි අංක 26  සිට 27 දක්වා)

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න