අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල්බකරා (වැකි අංක 116 සහ 117)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල්බකරා (වැකි අංක 116 සහ 117)

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න