අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

ඉස්ලාම් සිතෙන් කයෙන් වචනයෙන් යන තුන් දොරටුවම සත්යනවන්තභාවය යටතේ පැවැතිය යුතු බව අවධානරය කරයි.


නිර්දේශ කිරීම ඉස්ලාම්

අදහස්