ඉස්ලාම් ධර්මයෙහි කුලුනු පහ

ඉස්ලාම් ධර්මයෙහි කුලුනු පහ නම්: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර අන් කිසිවෙකු නොමැති බවත් මුහම්මද් තුමා ඔහුගේ අවසාන ධර්ම දූතයකු බවත් සාක්ෂි දැරීම, පස්වේල් සලාතය, අනිවාර්ය දුගී බද්ධ, රමළාන් මසෙහි උපවාසාය සහ හජ් කර්තව්‍යය වේ.

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න