අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

මානවයාගෙන් එදිනෙදා සිදු වන පාපයන් සඳහා ඔහු සර්වබලධාරී අල්ලාහ්ගෙන් පාපොච්චාරණය කළ යුතුය


නිර්දේශ කිරීම ඉස්ලාම්

අදහස්