අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

ජුම්මා සලාතයහි මහඟුභාවය


නිර්දේශ කිරීම Friday prayer

අදහස්