Nilalaman

Listahan ngarticles

articles

Si Maria, ang Ina ni Hesus (bahagi 2 ng 2): Ang Pagsilang ni Hesus

Si Maria, ang Ina ni Hesus (bahagi 2 ng 2): Ang Pagsilang ni Hesus

Inilalarawan sa artikulong ito ang nangyari kay Maria nang siya ay mapasailalim sa pangangalaga ng propetang si Zachariah. Nakasaad dito kung paano inihayag ng anghel na si Gabriel ang pagsilang ng isang espesyal na sanggol, kung paano siya nagdalangtao sa sanggol, at ikinuwento ang ilan sa mga himalang naganap sa panahong isinilang si Jesus.