Nilalaman

Listahan ngarticles

articles

Panalangin at proteksyon sa Epidemya

Panalangin at proteksyon sa Epidemya

Ang oras sa Umaga ng pag-adhkar  (Pag-alala sa Allah) ay sa pagitan ng madaling araw at pagsikat ng araw, at ang Oras para sa Gabi ng pag-adhkār (Pag-alala sa Allah) ay sa pagitan ng 'Aṣr  at Maghrib.

Coronavirus - Isang Islamikong Pananaw

Coronavirus - Isang Islamikong Pananaw

Ang epidemyang ito - COVID19-, anuman ang sanhi nito, ay nagsimula sa kalooban ni Allah.  Kung hindi pinahintulutan ni Allah, hindi ito mangyayari. Sinabi ni Allah: (Katotohanang, ang Kanyang utos, kapag nagnanais Siya ng isang bagay, ay magsasabi lamang Siya ng, "Maging!" At ito nga.)

Ang Paniniwala sa Mga Kasulatan

Ang Paniniwala sa Mga Kasulatan

Ito ay ang paniniwala na ang Allah ay tunay ngang nagpadala sa Kanyang mga Sugo ng pangkalangitang mga kasulatan mula sa Kanya, upang maipahayag ang mga ito sa sangkatauhan, upang Kanyang maipaliwanag sa kanila ang mga alituntunin ng pagsamba nila sa Kanya, at sa pamamagitan nito ay maisasaayos ang mga kalagayan ng kanilang kabuhayan. 

Ang Paniniwala sa Mga Anghel

Ang Paniniwala sa Mga Anghel

Ito ay ang paniniwala na ang Allah ay mayroong napakaraming mga Anghel, walang nakakaalam sa kanilang bilang maliban sa Allah, sila ay nilikha ng Allah upang sumamba sa Kanya lamang.

Ang Paniniwala sa Allah

Ang Paniniwala sa Allah

Nararapat na paniwalaan na Siya ay umiiral, at Siya ay Nag-iisang Diyos lamang, wala Siyang katambal sa Kanyang mga Gawa, sa Kanyang pagiging Diyos at sa Kanyang mga Pangalan at mga Katangian, sa Kanya ay walang makatutulad at walang kawangis. At Siya lamang ang tanging lumikha ng lahat ng nilalang at Tagapangasiwa nito, walang bagay na maipatupad maliban kung ninais Niya ito, at wala ring magaganap maliban kung ipinagkaloob Niya ito, at walang ibang karapat-dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya.

Hajj [o ang paglalakbay sa Makkah na may layuning isagawa ang mga ritwal ng Hajj]

Hajj [o ang paglalakbay sa Makkah na may layuning isagawa ang mga ritwal ng Hajj]

Ito ay ang paglalakbay sa sagradong Tahanan ng Allah [ang Ka’bah] upang isagawa ang mga partikular na gawain, sa partikular na mga lugar, at sa partikular na mga oras bilang pagpapatupad sa kautusan ng Allah. Isang tungkulin na ipinag-uutos sa lahat ng muslim na nasa wastong pagiisip at gulang, na isagawa ito minsan sa tanang buhay sa kondisyong may kakayahan sa pangangatawan at yaman.

Sawm [o Pag-aayuno]

Sawm [o Pag-aayuno]

Isang buwan sa loob ng isang taon na pinag-aayunuhan ng mga muslim sa pamamagitan ng pagpipigil nila sa mga nakasisira nito tulad ng pagkain, inumin at pakikipagtalik sa asawa. Simula sa pagsikat ng bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw, at ito ay hindi isang makabagong kautusan sa Islam, bagkus ito rin ang siyang ipinag-utos ng Allah sa mga naunang pamayanan.