Nilalaman

Nilalaman ng Antas

Ang mga Propesiya ng Quran

Ang mga Propesiya ng Quran

articles

Ang katuparan ng mga ibat-ibang mga propesiya  sa banal na Quran ay malinaw na ebidensya  na ito ay nagmula sa Banal na pinagmulan o mapagkukunan.

Ang di Matugunang Hamon

Ang di Matugunang Hamon

articles

Ang kawalan ng kakayahan ng mga Arabo sa panahon ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala), mga Arabong sumunod sa kanya, at ang mga di Arabo na matugunan ang hamon ng Quran: na gumawa ng kagaya nito.

Mga Propeta ng Quran: Isang Panimula (bahagi 1 ng 2)

Mga Propeta ng Quran: Isang Panimula (bahagi 1 ng 2)

articles

Ang paniniwala sa mga propeta ng Diyos ay isang pangunahing bahagi ng pananampalataya ng mga Muslim. Ang pangalawang bahagi ay ipapakilala ang lahat ng mga propeta bago si Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala at kapayapaan) na binanggit sa banal na kasulatan ng mga Muslim mula  kay Adan hanggang kay Abraham at sa kanyang dalawang anak.

Balita Mula sa Nakaraan

Balita Mula sa Nakaraan

articles

Ang mga kasaysayang ipinahayag ng Propeta Muhammad (pbuh) ukol sa mga tao ng nakaraan ay isang katibayan ng kanyang pagkapropeta.