Isang araw kasama ang iyong minamahal, Muhammad (sumakanya ang pagpapala at kapayapaan)

Isang araw kasama ang iyong minamahal, Muhammad (sumakanya ang pagpapala at kapayapaan): isang pahayag ng kanyang pagkatao at ang kanyang patnubay sa paggising, paghuhugas, pagtayo, pagdarasal, paggunita saumaga at gabi, pagkain at inumin, pananamit, paglalakad at pagsakay, pakikitungo sa mga tao, sa kanyang tahanan at sa kanyang pagtulog.

Lenguahe