SEENAA NABIYYII GAAFI440 FI DEEBISAA

Kitaabni kuni siiraa (seenaa nabiyyii) sallaahu aleyhi wasallam bifa gaafifii deebisaatiin ibsa. Gaafiifii deebii 440 uf keessaa qaba.

afaan kee filadhu