Qabiyyee

content

content of video

Description

sagantaa kana keessatti kadhaalee Rabbii (du'aa'iiwwan) adda addaa tan guyyaa guyyaan qara'amtutu ibsamee jira.


Kan iyaafame: Ramadan

Yaadota