Qabiyyee

content

content of article

Ibsa

sagantaa kana keessatti sadarkaa (fadhlii) soomanaa, naamusa isaa, akkaataa isaa,fii waan isa balleessuutu ibsama.


Kan iyaafame: Ramadan

Yaadota

Sagaleewwan kanaan walitti dhufan