Seera soomana ramadaanaa

sagantaa kana keessatti sadarkaa (fadhlii) soomanaa, naamusa isaa, akkaataa isaa,fii waan isa balleessuutu ibsama.

afaan kee filadhu