Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 4

Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 4

afaan kee filadhu