Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 10

Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 10

afaan kee filadhu