Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 3

Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 3

afaan kee filadhu