Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 5

Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 5

afaan kee filadhu