విషయం

content

Content of article

అస్సలు కాదు. నిజానికి, అల్లాహ్ ఏకైకుడు మరియు సంపూర్ణుడు. తన సృష్టిలోని దేనినీ ఆయన పోలి లేడు. అల్లాహ్ తన గురించి స్వయంగా తెలిపిన విషయాలు తప్ప ఒక ముస్లిం ఆయన గురించి మరేదీ పలుకడు. 

కామెంట్లు