“మీరు చూడలేని, వినలేని, స్పర్శించలేని, వాసన చూడలేని, రుచి చూడలేని, ఎలా ఉంటాడో కనీసం ఊహించను కూడా ఊహించలేని దేవుడిని మీరు ఎలా విశ్వసిస్తారు?”

వాస్తవానికి ఈ ప్రాపంచిక జీవితంలో ఎవ్వరూ అల్లాహ్ ను చూడలేదని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క బోధనల ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాము. ఏ విధంగానైనా ఆయన దరి చేరేలా మన పంచేద్రియాలను ఉపయోగించే శక్తిసామర్ధ్యాలు మనకు లేవు. ఏదేమైనా, ఈ విశ్వం మొత్తం తనకు తానుగా ఉనికిలోనికి వచ్చే అవకాశం లేదనే అసలు సత్యాన్ని గుర్తించేందుకు మన పంచేంద్రియాలను ఉపయోగించమని ఇస్లాం ధర్మం ప్రోత్సహిస్తున్నది. ఈ మహాద్భుత విశ్వాన్ని ఖచ్ఛితంగా డిజైన్ చేసి, ఉనికిలోనికి తెచ్చిన ఒక సర్వశక్తిమంతుడైన సృష్టికర్త తప్పకుండా ఉన్నాడు. ఇది మన శక్తిసామర్ధ్యాలకు అందని విషయం. అయినా, దీనిని మనం గ్రహించగలం, దీని అనుభూతి పొందగలం మరియు చూడగలం. 
ఉదాహరణకు, అతని లేక ఆమె పెయింటింగ్ ను గుర్తించేందుకు దానిని తయారు చేస్తున్నప్పుడు మనం ఆ ఆర్టిస్టును చూడవలసిన అవసరం లేదు. కాబట్టి, పెయింటింగ్ చేసిన ఆ కళాకారుడిని ఒకవేళ మనం చూడలేక పోయినా, ఆ పెయింటింగును ఎవరో ఒక కళాకారుడే తయారు చేసి ఉంటాడని గుర్తిస్తాము. అంతేగానీ తనకు తానుగా ఆ పెయింటింగ్ ఉనికిలోనికి వచ్చిందని భావించము. అలాగే, అల్లాహ్ ను చూడవలసిన అవసరమేమీ లేకుండానే, ప్రతిదీ ఆయనే సృష్టించాడని మనం విశ్వసించవచ్చు.

Choose Your Language