రబ్బి అల్ థానీ నెలలోని కల్పితాచరణలు

రబ్బి అల్ థానీ నెలలో అనేకమంది ముస్లింలు చేస్తున్న నిరాధారమైన వివిధ కల్పితాచారణల గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

మీ భాషను ఎంచుకోండి