Nilalaman

content

list of authors

About Author

Al-Ahsa Islamic Center

Al-Ahsa Islamic Center

Al-Ahsa Islamic Center

Bagong Muslim ako, Ano ang pag-aaralan ko?

Bagong Muslim ako, Ano ang pag-aaralan ko?

Aklat

Isang aklat na nagpapaliwanag tungkol sa mga pangunahing dapat pag-aaralan ng bagong muslim, kabilang na dito ang Haligi ng Islam at Pananampalataya at gayundin, naipaliwanag nang malinaw dito ang tungkol sa pag-sasagawa ng wudu’ at Salah (dasal) nang may kasamang litrato.