Allah

Ang salitang Allah sa Arabic ay nangangahulugan ng iisang tunay na Diyos, ang tagapaglikha ng Sangkatauhan

Choose Your Language