Ang Qur’an ay nagpahayag na wala pang mata o paningin ang nakakita sa Kanya

Ang Qur’an ay nagpahayag na wala pang mata o paningin ang nakakita sa Kanya

Ang  Qur’an ay nagpahayag na wala pang mata o paningin  ang nakakita sa Kanya:

“Walang (kaisipan o) paningin ang makapanghahawak sa Kanya, nguni’t Kanyang napanghahawakan ang lahat ng (kaisipan o) paningin.

[Qur’an-6:103]

Lenguahe