Ano ang naituturo sa atin ng Islam?

Ano ang naituturo sa atin ng Islam?

Ang Islam ay nagtutungo sa tunay na katotohanan at tagumpay, katiwasayan ng isip, ganap na kasiyahan, kaligtasan at buhay na walang hanggan

Lenguahe