Ano ang pinakamalaking kasalanan sa paningin ng Allah?

Ano ang pinakamalaking kasalanan sa paningin ng Allah?

Mula sa dalawang  tinaguriang  Sahih  (Al-Bukhari  at  Muslim). 

Itinala  na  si  Abdullah  bin  Mas`ud  ay  nagsalaysay,  tinanong  ang  Propeta  Muhammad  :Ano  ang  pinakamalaking  kasalanan  sa  paningin ng Allah? Ang  Propeta  ay  nagsabi:  Ang  pagsamba  sa  iba  bukod pa sa Allah, samantalang (nalalaman ng tao) na Siya (Allah) ang lumikha sa kanila.”

Lenguahe