Mga Katuruan ng Islam

Mga Katuruan ng Islam

Ang Islam ay gumagabay sa atin na igalang at alagaan ang ating mga magulang at mas nakakatanda

Lenguahe