Mga Katuruan ng Islam

Mga Katuruan ng Islam

Ang Islam ay nagtuturo sa atin na mamuhay ng mapayapa at magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos, sarili at sa iba

Lenguahe