Paano maniwala sa hindi natin nakikita

Paano maniwala sa hindi natin nakikita

Lahat ng mga nilkha at bagay na ating nalalaman at hindi nalalaman ay mga halimbawa ng kadakilaan ng pagkalikha ng Diyos

Lenguahe