Talata mula sa Qur'an tungkol sa nilikha

Talata mula sa Qur'an tungkol sa nilikha

“O sangkatauhan! Sambahin ninyo ang inyong Panginoon na lumikha sainyoat sa mga nauna sainyo nang sa ganoon ay kayo ay mapabilang sa mga mabubuti”(Ang Qur’an 2:21)

Lenguahe