Ang kabutihan at alitunin ng pagtataguyod ng gabi

Ang kabutihan at alitunin ng pagtataguyod ng gabi

Lenguahe