Qabiyyee

content

content of article

Ibsa

Sagantaa kana keessatti gorsi adda addaa kan qur’aanaa fii hadiisarraa walitti qindaawe dhihaatee jira. Sagantaan kun qooda 2 qaba.


Kan iyaafame: Islam

Yaadota

Sagaleewwan kanaan walitti dhufan