Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

gufuu kararraa kaasuu

gufuu kararraa kaasuu

videos

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.