Qabiyyee

content

content of article

Ibsa

Qophiin kun hiikkaa tafsiira qur’aanaa guutuu uf keessaa qaba waan taheef haalaan filatamaadha.


Kan iyaafame: Quran

Yaadota

Sagaleewwan kanaan walitti dhufan